สิ่งช่วยศึกษา
โยเซฟ, สามีของมารีย์


โยเซฟ, สามีของมารีย์

สามีของมารีย์, มารดาของพระเยซู. โยเซฟเป็นลูกหลานของดาวิด (มธ. ๑:๑–๑๖; ลูกา ๓:๒๓–๓๘) และอาศัยอยู่ในนาซาเร็ธ. ท่านเป็นคู่หมั้นของมารีย์. ก่อนที่ท่านทั้งสองจะแต่งงาน, มารีย์ได้รับการเยือนจากเทพกาเบรียล, ผู้ซึ่งประกาศว่ามารีย์ได้รับเลือกให้เป็นมารดาของพระผู้ช่วยให้รอด (ลูกา ๑:๒๖–๓๕). โยเซฟได้รับการเปิดเผยถึงการประสูติอันศักดิ์สิทธิ์นี้เช่นเดียวกัน (มธ. ๑:๒๐–๒๕).

บนแผ่นดินโลกพระเยซูทรงมีมารีย์เป็นมารดาของพระองค์เท่านั้นเพราะพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงเป็นพระบิดาของพระเยซู. แต่ชาวยิวมองว่าโยเซฟเป็นบิดาของพระเยซู, และพระเยซูทรงปฏิบัติต่อท่านเช่นนั้น (ลูกา ๒:๔๘, ๕๑). เนื่องจากโยเซฟได้รับการเตือนด้วยความฝันจากสวรรค์, ท่านจึงปกปักรักษาพระชนม์ชีพของพระกุมารเยซูด้วยการหลบหนีไปอียิปต์ (มธ. ๒:๑๓–๑๔). หลังจากเฮโรดสิ้นชีวิต, เทพแนะนำให้โยเซฟพาพระกุมารพระคริสต์กลับไปอิสราเอล (มธ. ๒:๑๙–๒๓).