สิ่งช่วยศึกษา
ปฏิบัติ, ปฏิบัติศาสนกิจ, ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ


ปฏิบัติ, ปฏิบัติศาสนกิจ, ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ

การทำงานของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก. ผู้รับใช้ที่ได้รับเลือกของพระผู้เป็นเจ้าต้องได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อปฏิบัติศาสนกิจในงานของพระองค์. เมื่อบรรดาผู้ปฏิบัติศาสนกิจที่แท้จริงทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า, พวกเขาเป็นตัวแทนพระเจ้าในตำแหน่งหน้าที่อันเป็นทางการของพวกเขาและกระทำในฐานะตัวแทนพระองค์ (คพ. ๖๔:๒๙), ด้วยเหตุนี้จึงดำเนินงานอันจำเป็นเพื่อความรอดของมนุษยชาติ. พระเจ้าประทานอัครสาวก, ศาสดาพยากรณ์, ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ, มหาปุโรหิต, สาวกเจ็ดสิบ, เอ็ลเดอร์, อธิการ, ปุโรหิต, ผู้สอน, มัคนายก, ผู้ช่วย, และคณะปกครองเพื่อทำให้วิสุทธิชนดีพร้อม, เพื่องานของการปฏิบัติศาสนกิจ (อฟ. ๔:๑๑–๑๖; ๑ คร. ๑๒:๑๒–๒๘; คพ. ๒๐; ๑๐๗).