สิ่งช่วยศึกษา
ฝ่ายประธานสูงสุด


ฝ่ายประธานสูงสุด

ประธานศาสนจักรและที่ปรึกษาของท่าน. พวกท่านเป็นโควรัมมหาปุโรหิตสามคนและควบคุมทั่วทั้งศาสนจักร. ฝ่ายประธานสูงสุดถือกุญแจทั้งหมดของฐานะปุโรหิต.