สิ่งช่วยศึกษา
มโนธรรม


มโนธรรม

ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในใจ, ซึ่งมาจากแสงสว่างของพระคริสต์ในมนุษย์ทั้งปวง (โมโร. ๗:๑๖). เราเกิดมาพร้อมกับความสามารถโดยธรรมชาติที่จะแยกแยะถูกและผิดเนื่องจากแสงสว่างของพระคริสต์ซึ่งประทานให้ทุกคน (คพ. ๘๔:๔๖). พลังนี้เรียกว่ามโนธรรม. การครอบครองพลังนี้ทำให้เราเป็นสัตภาวะที่มีความรับผิดชอบ. เช่นเดียวกับพลังอื่น ๆ, มโนธรรมของเราอาจด้านชาเนื่องจากบาปหรือการใช้อย่างผิด ๆ.