สิ่งช่วยศึกษา
กลโกธา


กลโกธา

กลโกธา หมายถึง “กะโหลก” ในภาษาอาราเมอิค. เป็นชื่อสถานที่ซึ่งพระคริสต์ทรงถูกตรึงกางเขน (มธ. ๒๗:๓๓; มาระโก ๑๕:๒๒; ยอห์น ๑๙:๑๗). ชื่อในภาษาลาตินสำหรับสถานที่นี้คือคัลวารี.