สิ่งช่วยศึกษา
เป็นพยาน


เป็นพยาน

การเป็นพยานโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์; การประกาศความจริงด้วยความองอาจตามความรู้หรือความเชื่อส่วนตัว.