สิ่งช่วยศึกษา
ค่าควร (ความมี), ค่าควร (มี), คู่ควร
ก่อนหน้า ถัดไป

ค่าควร (ความมี), ค่าควร (มี), คู่ควร

การเป็นคนชอบธรรมโดยส่วนตัวและได้รับความเห็นชอบในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้าและผู้นำที่พระองค์ทรงแต่งตั้ง.