พระคัมภีร์
ข้อประกาศอย่างเป็นทางการ 2


ข้อประกาศอย่างเป็นทางการ—๒

ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง :

ในวันที่ ๓๐ กันยายน ค.ศ. ๑๙๗๘, ณ การประชุมใหญ่สามัญกึ่งปี ครั้งที่ ๑๔๘ ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย, เรื่องต่อไปนี้นำเสนอโดยประธานเอ็น. เอ็ลดัน แทนเนอร์, ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักร :

ในระหว่างต้นเดือนมิถุนายนของปีนี้, ฝ่ายประธานสูงสูดประกาศว่าประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ได้รับการเปิดเผยเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นการมอบพรฐานะปุโรหิตและพรพระวิหารให้แก่สมาชิกชายทั้งปวงที่มีค่าควรของศาสนจักร. ประธานคิมบัลล์ขอให้ข้าพเจ้าแจ้งแก่ที่ประชุมใหญ่ว่าหลังจากท่านได้รับการเปิดเผยนี้, ซึ่งมาถึงท่านหลังจากการพินิจไตร่ตรองและการสวดอ้อนวอนอันยาวนานในห้องศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของพระวิหารศักดิ์สิทธิ์, ท่านเสนอการเปิดเผยนี้ต่อที่ปรึกษาของท่าน, ผู้ซึ่งยอมรับและเห็นชอบกับการเปิดเผยนี้. จากนั้นจึงเสนอต่อโควรัมอัครสาวกสิบสอง, ผู้ซึ่งเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์, และต่อมาเสนอต่อเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ท่านอื่น ๆ ทั้งหมด, ผู้ซึ่งเห็นชอบกับการเปิดเผยนี้อย่างเป็นเอกฉันท์เช่นเดียวกัน.

ประธานคิมบัลล์ได้ขอให้ข้าพเจ้าอ่านจดหมายฉบับนี้ในเวลานี้ :

วันที่ ๘ มิถุนายน, ค.ศ. ๑๙๗๘

ถึงเจ้าหน้าที่ฐานะปุโรหิตทุกท่านทั้งเจ้าหน้าที่สามัญและเจ้าหน้าที่ท้องที่ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลก :

พี่น้องที่รักทั้งหลาย :

ขณะที่เราเป็นพยานถึงการขยายงานของพระเจ้าเหนือแผ่นดินโลก, เรารู้สึกซาบซึ้งที่ผู้คนในหลายประชาชาติตอบรับข่าวสารของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู, และเข้ามาเป็นสมาชิกศาสนจักรในจำนวนที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา. ผลก็คือ, เรื่องนี้, ดลใจให้เรามีความปรารถนาจะมอบสิทธิพิเศษและพรทั้งปวงซึ่งพระกิตติคุณมีไว้สำหรับสมาชิกที่มีค่าควรทุกคนของศาสนจักร.

โดยตระหนักถึงสัญญาต่าง ๆ ที่กระทำไว้โดยบรรดาศาสดาพยากรณ์และบรรดาประธานของศาสนจักรผู้ซึ่งอยู่มาก่อนเราว่าในเวลาหนึ่ง, ในแผนนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า, พี่น้องชายของเราทุกคนที่มีค่าควรสามารถได้รับฐานะปุโรหิต, และโดยการเป็นพยานถึงความซื่อสัตย์ของคนเหล่านั้นผู้ที่ยังมิอาจได้รับฐานะปุโรหิต, เราได้อ้อนวอนเป็นเวลานานและอย่างแรงกล้าแทนคนเหล่านี้, พี่น้องชายผู้ซื่อสัตย์ของเรา, โดยใช้เวลาหลายชั่วโมงในห้องชั้นบนของพระวิหารโดยทูลวิงวอนพระเจ้าเพื่อขอการนำทางจากสวรรค์.

พระองค์ทรงได้ยินคำสวดอ้อนวอนของเรา, และโดยการเปิดเผยทรงยืนยันว่าวันที่สัญญาไว้เนิ่นนานได้มาถึงแล้วเมื่อชายผู้มีค่าควร, ที่ซื่อสัตย์ทุกคนในศาสนจักรจะได้รับฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์, พร้อมด้วยพลังอำนาจที่จะใช้สิทธิอำนาจจากสวรรค์, และมีความสุขกับบรรดาผู้เป็นที่รักของเขาในพรทุกประการที่หลั่งไหลมาจากฐานะปุโรหิตนั้น, รวมถึงพรพระวิหาร. ฉะนั้น, สมาชิกชายที่มีค่าควรทั้งปวงในศาสนจักรจะได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือสีผิว. ผู้นำฐานะปุโรหิตได้รับคำแนะนำให้ทำตามนโยบายของการสัมภาษณ์ผู้รับการพิจารณาทั้งหมดอย่างรอบคอบสำหรับการแต่งตั้งไม่ว่าจะเป็นฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนหรือแห่งเมลคีเซเดค เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่สถาปนาไว้สำหรับความมีค่าควร.

เราประกาศด้วยสติสัมปชัญญะว่าบัดนี้พระเจ้าทรงทำให้พระประสงค์ของพระองค์เป็นที่รู้เพื่อพรของบุตรธิดาทั้งปวงของพระองค์ทั่วทั้งแผ่นดินโลกผู้จะสดับฟังเสียงผู้รับใช้ที่รับมอบสิทธิอำนาจจากพระองค์, และเตรียมตนเองให้พร้อมรับพรทุกประการของพระกิตติคุณ.

ขอแสดงความนับถือ,

สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์

เอ็น. เอ็ลดัน แทนเนอร์

แมเรียน จี. รอมนีย์

ฝ่ายประธานสูงสุด

โดยการยอมรับสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ เป็นศาสดาพยากรณ์, ผู้หยั่งรู้, และผู้เปิดเผย, และประธานของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย, จึงขอเสนอว่าเราในฐานะคณะกรรมการอนุมัติกฎระเบียบยอมรับการเปิดเผยนี้เป็นพระคำและพระประสงค์ของพระเจ้า. ทุกคนที่เห็นด้วย โปรดแสดงโดยการยกมือขวาของท่าน. ผู้ใดก็ตามที่คัดค้านขอให้ทำเช่นเดียวกัน.

การออกเสียงสนับสนุนญัตติข้างต้นเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์.

ซอลท์เลค ซิตี้, รัฐยูทาห์, วันที่ ๓๐ กันยายน, ค.ศ. ๑๙๗๘.