พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 36


ภาค ๓๖

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึงเอดเวิร์ด พาร์ทริจ, ใกล้เฟเยทท์, รัฐนิวยอร์ก, เดือนธันวาคม ค.ศ. ๑๘๓๐ (History of the Church, 1:131). (ดู หัวบทภาค ๓๕.) ท่านศาสดาพยากรณ์กล่าวว่าเอดเวิร์ด พาร์ทริจ “เป็นแบบฉบับของความเคร่งครัดทางศาสนา, และเป็นมหาบุรุษคนหนึ่งของพระเจ้า” (History of the Church, 1:128).

๑–๓, พระเจ้าทรงวางพระหัตถ์ของพระองค์บนเอดเวิร์ด พาร์ทริจ โดยมือของซิดนีย์ ริกดัน; ๔–๘, ชายทุกคนที่รับพระกิตติคุณและฐานะปุโรหิตพึงได้รับเรียกให้ออกไปสั่งสอน.

พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า, พระผู้ทรงฤทธานุภาพแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ : ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ผู้รับใช้ของเรา เอดเวิร์ด, ว่าเจ้าได้รับพร, และบาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว, และเจ้าได้รับเรียกมาสั่งสอนกิตติคุณของเรา ราวกับด้วยเสียงแตร;

และเราจะวางมือเราบนเจ้าโดยมือผู้รับใช้ของเรา ซิดนีย์ ริกดัน, และเจ้าจะได้รับพระวิญญาณของเรา, พระวิญญาณบริสุทธิ์, แม้พระผู้ปลอบโยน, ซึ่งจะสอนเจ้าถึงสิ่งที่ส่งเสริมความสงบสุขของอาณาจักร;

และเจ้าจะประกาศสิ่งนี้ด้วยเสียงดัง, โดยกล่าวว่า : โฮซันนา, ขอพระนามของพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดทรงเจริญด้วยพระสิริเถิด.

และบัดนี้การเรียกและบัญญัตินี้เราให้แก่เจ้าเกี่ยวกับคนทั้งปวง—

คือมากเท่าที่จะมาอยู่ต่อหน้าผู้รับใช้ของเรา ซิดนีย์ ริกดัน และโจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, โดยน้อมรับการเรียกและบัญญัตินี้, จะได้รับแต่งตั้งและส่งออกไปสั่งสอนกิตติคุณอันเป็นนิจในบรรดาประชาชาติ—

โดยป่าวร้องการกลับใจ, โดยกล่าวว่า : จงรักษาตัวให้รอดจากคนดื้อรั้นรุ่นนี้, และออกมาจากไฟ, โดยเกลียดชังแม้อาภรณ์ที่ด่างพร้อยด้วยเนื้อหนัง.

และจะให้บัญญัตินี้แก่เอ็ลเดอร์แห่งศาสนจักรของเรา, เพื่อทุกคนซึ่งจะน้อมรับสิ่งนี้ด้วยใจมุ่งมั่นจะได้รับแต่งตั้งและส่งออกไป, แม้ดังที่เราพูดไว้.

เราคือพระเยซูคริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า; ดังนั้น, จงคาดเอวเจ้าและเราจะมาที่วิหารของเราโดยพลัน. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.