สิ่งช่วยศึกษา
พระเยโฮวาห์


พระเยโฮวาห์

พระนามแห่งพันธสัญญาหรือพระนามเฉพาะของพระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอล. พระนามนี้หมายถึง “เราเป็น นิรันดร์” (อพย. ๓:๑๔; ยอห์น ๘:๕๘). พระเยโฮวาห์คือพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะทรงถือกำเนิดและเสด็จมายังแผ่นดินโลกในฐานะบุตรของมารีย์ (โมไซยาห์ ๓:๘; ๑๕:๑; ๓ นี. ๑๕:๑–๕). โดยปรกติ, เมื่อปรากฏคำว่า พระเจ้า ในภาคพันธสัญญาเดิม, นั่นหมายถึงพระเยโฮวาห์.

พระเยโฮวาห์คือพระคริสต์

พระเยโฮวาห์เป็นที่รู้จักในบรรดาศาสดาพยากรณ์โบราณ (อพย. ๖:๓; อับรา. ๑:๑๖). อัครสาวกเปาโลสอนว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์ของภาคพันธสัญญาเดิม (อพย. ๑๗:๖; ๑ คร. ๑๐:๑–๔). พี่ชายของเจเร็ดในพระคัมภีร์มอรมอนเห็นพระคริสต์ก่อนที่พระองค์จะทรงถือกำเนิดและนมัสการพระองค์ (อีเธอร์ ๓:๑๓–๑๕). โมโรไนเรียกพระคริสต์ว่าพระเยโฮวาห์เช่นเดียวกัน (โมโร. ๑๐:๓๔). ที่พระวิหารเคิร์ทแลนด์, โจเซฟ สมิธ กับออลิเวอร์ คาวเดอรี เห็นพระเยโฮวาห์ที่ทรงฟื้นคืนพระชนม์แล้ว (คพ. ๑๑๐:๓–๔).