ปลดบาป (การ)
    Footnotes

    ปลดบาป (การ)

    การให้อภัยการทำผิดโดยมีเงื่อนไขของการกลับใจ. การปลดบาปเกิดขึ้นได้โดยการชดใช้ของพระเยซูคริสต์. บุคคลได้รับการปลดบาปถ้าเขามีศรัทธาในพระคริสต์, กลับใจจากบาป, รับศาสนพิธีแห่งบัพติศมาและการวางมือมอบของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์, และเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า (ลช. ๑:๓–๔).

    True