สิ่งช่วยศึกษา
ปลดบาป (การ)


ปลดบาป (การ)

การให้อภัยการทำผิดโดยมีเงื่อนไขของการกลับใจ. การปลดบาปเกิดขึ้นได้โดยการชดใช้ของพระเยซูคริสต์. บุคคลได้รับการปลดบาปถ้าเขามีศรัทธาในพระคริสต์, กลับใจจากบาป, รับศาสนพิธีแห่งบัพติศมาและการวางมือมอบของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์, และเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า (ลช. ๑:๓–๔).