สิ่งช่วยศึกษา
อดอาหาร (การ)


อดอาหาร (การ)

ความสมัครใจละเว้นจากการกินหรือดื่มเพื่อจุดประสงค์ในการเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นและขอพรพระองค์. เมื่อบุคคลและกลุ่มบุคคลอดอาหาร, พวกเขาควรสวดอ้อนวอนด้วยเพื่อจะได้เข้าใจพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าและพัฒนาความเข้มแข็งทางวิญญาณให้มากขึ้น. ผู้ที่เชื่ออย่างแท้จริงประพฤติปฏิบัติการอดอาหารตลอดมา.

ในศาสนจักรทุกวันนี้, วันสะบาโตหนึ่งวันในแต่ละเดือนกำหนดไว้เพื่อจุดประสงค์ของการอดอาหาร. ระหว่างเวลานี้, สมาชิกศาสนจักรจะไม่รับประทานอาหารและไม่ดื่มน้ำเป็นเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง. จากนั้นพวกเขามอบเงินที่ใช้จ่ายเป็นค่าอาหารสำหรับมื้อเหล่านั้นให้ศาสนจักร. เงินนี้เรียกว่าเงินบริจาคอดอาหาร. ศาสนจักรใช้เงินบริจาคอดอาหารเพื่อช่วยเหลือคนจนและคนขัดสน.