สิ่งช่วยศึกษา
เฝ้า, เฝ้าดู, เฝ้ารอ


เฝ้า, เฝ้าดู, เฝ้ารอ

ระแวดระวัง, เฝ้าระวัง. บุคคลที่ระวังและเชื่อฟังเป็นคนที่เตรียมการและพร้อม. ยามคือผู้นำที่ได้รับเรียกโดยตัวแทนของพระเจ้าให้มีความรับผิดชอบจำเพาะเพื่อความผาสุกของผู้อื่น. คนที่ได้รับเรียกเป็นผู้นำมีความรับผิดชอบพิเศษในการเป็นยามให้คนอื่น ๆ ของโลกด้วย.