สิ่งช่วยศึกษา
เยเซเบล


เยเซเบล

หญิงชั่วร้ายในภาคพันธสัญญาเดิมจากแผ่นดินแห่งฟินิเซีย. เธอเป็นภรรยาของอาหับ (๑ พกษ. ๑๖:๓๐–๓๑), กษัตริย์คนหนึ่งของอิสราเอลผู้ซึ่งปกครองในสมัยที่เอลียาห์เป็นศาสดาพยากรณ์.

การแต่งงานของเยเซเบลกับอาหับ, เป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการล่มสลายของอาณาจักรตอนเหนือของอิสราเอล, มากกว่าเหตุการณ์อื่นใด; เยเซเบลนำรูปแบบอันเลวร้ายที่สุดของการนมัสการรูปเคารพจากแผ่นดินของนางเข้ามาในอิสราเอลแทนการนมัสการพระเยโฮวาห์ (๑ พกษ. ๑๘:๑๓, ๑๙).