สิ่งช่วยศึกษา
ฟีเลโมน


ฟีเลโมน

ชายชาวคริสต์คนหนึ่งในภาคพันธสัญญาใหม่ผู้เป็นเจ้าของทาสชื่อโอเนสิมัส, ที่หลบหนีและไปสมทบกับเปาโล. เปาโลส่งโอเนสิมัสกลับมาหาฟีเลโมนพร้อมจดหมายขอร้องฟีเลโมนให้ยกโทษแก่ทาสคนนี้.