สิ่งช่วยศึกษา
สวนองุ่นของพระเจ้า


สวนองุ่นของพระเจ้า

สัญลักษณ์ของทุ่งการทำงานทางวิญญาณ. ในพระคัมภีร์, สวนองุ่นของพระเจ้าโดยปรกติแล้วหมายถึงเชื้อสายแห่งอิสราเอลหรืออาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก. บางครั้งโดยทั่วไปจะหมายถึงผู้คนของโลก.