สิ่งช่วยศึกษา
สดับฟัง


สดับฟัง

การได้ยินและเชื่อฟังสุรเสียงหรือคำสอนของพระเจ้า.

พิมพ์