สิ่งช่วยศึกษา
ลาบัน, พี่ชายของเรเบคาห์


ลาบัน, พี่ชายของเรเบคาห์

ในภาคพันธสัญญาเดิม, พี่ชายของเรเบคาห์และบิดาของเลอาห์กับราเชล, ภรรยาทั้งสองของยาโคบ (ปฐก. ๒๔:๒๙–๖๐; ๒๗:๔๓–๔๔; ๒๘:๑–๕; ๒๙:๔–๒๙; ๓๐:๒๕–๔๒; ๓๑:๑–๕๕).