สิ่งช่วยศึกษา
แพรทท์, ออร์สัน


แพรทท์, ออร์สัน

หนึ่งในอัครสาวกสิบสองรุ่นแรกที่ได้รับเรียกหลังจากการฟื้นฟูศาสนจักรในสมัยปัจจุบัน (คพ. ๑๒๔:๑๒๘–๑๒๙). ท่านเป็นสมาชิกของศาสนจักรได้เพียงหกสัปดาห์เมื่อพระเจ้าประทานการเปิดเผยแก่ท่านผ่านโจเซฟ สมิธ (คพ. ๓๔). ออร์สัน แพรทท์เป็นผู้สอนศาสนาให้ศาสนจักรด้วย (คพ. ๕๒:๒๖; ๗๕:๑๔) และรับใช้เป็นนักประวัติศาสตร์ของศาสนจักรอยู่หลายปี.