สิ่งช่วยศึกษา
มีคาห์


มีคาห์

ศาสดาพยากรณ์ในภาคพันธสัญญาเดิม. ท่านเป็นชาวโมเรเชท-กัท, ในประเทศยูดาห์ซึ่งเป็นที่ราบ, และพยากรณ์ขณะเฮเซคียาห์เป็นกษัตริย์ (มีคาห์ ๑:๑–๒).

หนังสือมีคาห์

มีคาห์เป็นหนังสือเล่มเดียวในภาคพันธสัญญาเดิมที่ระบุว่าเบธเลเฮมจะเป็นสถานที่ซึ่งพระเมสสิยาห์จะมาประสูติ (มีคาห์ ๕:๒). ในหนังสือเล่มนี้พระเจ้าประทานคำแนะนำแก่ผู้คนของพระองค์และทรงบรรยายถึงพระคุณความดีในอดีตที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเขา; พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้พวกเขามีความยุติธรรม, ความเมตตา, และความอ่อนน้อมถ่อมตน (มีคาห์ ๖:๘).