สิ่งช่วยศึกษา
เยรีโค


เยรีโค

เมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงในหุบเขาจอร์แดน, ๘๐๐ ฟุต (๒๔๕ เมตร) ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล. เยรีโคอยู่ใกล้บริเวณที่ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำเมื่อเข้าไปในแผ่นดินที่สัญญาไว้เป็นครั้งแรก (ยชว. ๒:๑–๓; ๓:๑๖; ).