สิ่งช่วยศึกษา
ฮีลามัน, บุตรของแอลมา


ฮีลามัน, บุตรของแอลมา

ในพระคัมภีร์มอรมอน, บุตรชายคนโตของแอลมา, บุตรของแอลมา (แอลมา ๓๑:๗). ฮีลามันเป็นศาสดาพยากรณ์และเป็นผู้นำทางทหาร.