สิ่งช่วยศึกษา
ฮีลามัน, บุตรของแอลมา
ก่อนหน้า ถัดไป

ฮีลามัน, บุตรของแอลมา

ในพระคัมภีร์มอรมอน, บุตรชายคนโตของแอลมา, บุตรของแอลมา (แอลมา ๓๑:๗). ฮีลามันเป็นศาสดาพยากรณ์และเป็นผู้นำทางทหาร.