สิ่งช่วยศึกษา
โยชูวา


โยชูวา

ศาสดาพยากรณ์และผู้นำในภาคพันธสัญญาเดิม, และผู้สืบทอดของโมเสส. ท่านเกิดในอียิปต์ก่อนที่ลูกหลานของอิสราเอลจะหลบหนี (กดว. ๑๔:๒๖–๓๑). ท่านกับคาเลบอยู่ในบรรดาผู้สอดแนมสิบสองคนที่ส่งไปคานาอัน. พวกเขาสองคนเท่านั้นที่รายงานได้ถูกต้องเกี่ยวกับแผ่นดินนั้น (กดว. ๑๓:๘, ๑๗–๓๓; ๑๔:๑–๑๐). ท่านสิ้นชีวิตเมื่ออายุได้ ๑๑๐ ปี (ยชว. ๒๔:๒๙). โยชูวาคือแบบอย่างอันเป็นเลิศของศาสดาพยากรณ์นักรบผู้มีศรัทธาแรงกล้า.

หนังสือโยชูวา

หนังสือเล่มนี้มีชื่อตามโยชูวาเพราะท่านเป็นบุคคลสำคัญในนั้นไม่ใช่เพราะท่านเป็นผู้เขียน. ตามความเชื่อของชาวยิว, เยเรมีย์เขียนหนังสือโยชูวา, โดยนำมาจากบันทึกในช่วงแรก ๆ. บทที่ ๑–๑๒ อธิบายถึงการพิชิตคานาอัน; บทที่ ๑๓–๒๔ กล่าวถึงบรรดาเผ่าของอิสราเอลซึ่งแบ่งดินแดนกันและกล่าวถึงคำแนะนำครั้งสุดท้ายของโยชูวา.

พระคัมภีร์สองข้อที่โดดเด่นในหนังสือโยชูวาคือพระบัญชาของพระเจ้าต่อโยชูวาให้พินิจไตร่ตรองพระคัมภีร์ (ยชว. ๑:๘) และการที่โยชูวาเรียกผู้คนให้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า (ยชว. ๒๔:๑๕).