สิ่งช่วยศึกษา
เครื่องถวายบูชา


เครื่องถวายบูชา

ของถวายแด่พระเจ้า. ภาคพันธสัญญาเดิมใช้คำนี้บ่อยครั้งเพื่อกล่าวถึงเครื่องพลีบูชาหรือเครื่องเผาบูชา. ศาสนจักรในปัจจุบันใช้เงินบริจาคอดอาหารและเงินบริจาคด้วยความเต็มใจอื่น ๆ (รวมทั้งเวลา, พรสวรรค์, และทรัพย์สินเงินทอง) ช่วยเหลือคนยากจนและสำหรับอุดมการณ์อันทรงคุณค่าอื่น ๆ.