สิ่งช่วยศึกษา
รักร่วมเพศ


รักร่วมเพศ

การมีสัมพันธภาพทางเพศระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน. พระผู้เป็นเจ้าทรงห้ามกิจกรรมทางเพศทำนองนี้.