สิ่งช่วยศึกษา
อาสา


อาสา

ในภาคพันธสัญญาเดิม, กษัตริย์คนที่สามของยูดาห์. พระคัมภีร์บันทึกว่า “พระทัยของอาสาก็บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าตลอดรัชสมัยของพระองค์” (๑ พกษ. ๑๕:๑๔). ในสมัยการปกครองของเขา เขาทำให้กองทัพมีแสนยานุภาพอันเกรียงไกร, โยนแอกของเอธิโอเปียทิ้งไป, ขจัดเทพเจ้าปลอม, และเชื้อเชิญผู้คนให้ทำพันธสัญญาเพื่อแสวงหาพระเยโฮวาห์ (๑ พกษ. ๑๕–๑๖; ๒ พศด. ๑๔–๑๖). อย่างไรก็ตาม, เมื่อเขาเริ่มเป็นโรคที่เท้า, เขามิได้แสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าและสิ้นชีวิต (๑ พกษ. ๑๕:๒๓–๒๔; ๒ พศด. ๑๖:๑๒–๑๓).