สิ่งช่วยศึกษา
ความคิด


ความคิด

ความเห็น, แนวคิด, และภาพในจิตใจของบุคคล. ความสามารถในการคิดเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า, และเรามีอิสระที่จะเลือกว่าเราจะใช้ความสามารถในการคิดอย่างไร. วิธีที่เราคิดมีผลอย่างมากต่อเจตคติและพฤติกรรม, ตลอดจนฐานะของเราหลังจากชีวิตนี้. ความคิดที่ชอบธรรมนำไปสู่ความรอด; ความคิดที่ชั่วร้ายนำไปสู่ความอัปมงคล.