สิ่งช่วยศึกษา
ศิลามุมเอก
ก่อนหน้า ถัดไป

ศิลามุมเอก

ศิลาหลักซึ่งประกอบเป็นมุมฐานรากของอาคาร. พระเยซูคริสต์ทรงได้รับพระสมัญญานามว่าศิลามุมเอก (อฟ. ๒:๒๐).