สิ่งช่วยศึกษา
เปิดเผย (การ)


เปิดเผย (การ)

การสื่อสารจากพระผู้เป็นเจ้าถึงลูก ๆ ของพระองค์บนแผ่นดินโลก. การเปิดเผยอาจผ่านมาทางแสงสว่างของพระคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยวิธีของการดลใจ, นิมิต, ความฝัน, หรือการเยือนของเทพ. การเปิดเผยให้การนำทางที่สามารถนำผู้ซื่อสัตย์ไปสู่ความรอดนิรันดร์ในอาณาจักรซีเลสเชียล.

พระเจ้าทรงเปิดเผยงานของพระองค์ต่อบรรดาศาสดาพยากรณ์และยืนยันต่อผู้เชื่อว่าการเปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์เป็นความจริง (อาโมส ๓:๗). โดยผ่านการเปิดเผย, พระเจ้าทรงให้การนำทางเป็นส่วนตัวแก่ทุกคนที่แสวงหาการนำทางและมีศรัทธา, กลับใจ, และเชื่อฟังพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์. “พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้เปิดเผย,” โจเซฟ สมิธกล่าว, และ “ไม่มีมนุษย์คนใดได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยไม่ได้รับการเปิดเผย.”

ในศาสนจักรของพระเจ้า, ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็นศาสดาพยากรณ์, ผู้หยั่งรู้, และผู้เปิดเผยต่อศาสนจักรและต่อโลก. ประธานของศาสนจักรเป็นคนเดียวที่พระเจ้าทรงมอบอำนาจให้รับการเปิดเผยสำหรับศาสนจักร (คพ. ๒๘:๒–๗). ทุกคนอาจได้รับการเปิดเผยส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของตนเอง.