ของประทานทางวิญญาณ, ของประทานแห่งพระวิญญาณ
    Footnotes

    ของประทานทางวิญญาณ, ของประทานแห่งพระวิญญาณ

    พรพิเศษทางวิญญาณซึ่งพระเจ้าประทานแก่บุคคลที่มีค่าควรเพื่อเป็นผลดีสำหรับพวกเขาเองและเพื่อพวกเขาจะใช้เป็นพรแก่ผู้อื่น. สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับของประทานแห่งพระวิญญาณ, ให้ศึกษาหลักคำสอนและพันธสัญญา ๔๖:๑๑–๓๓; ๑ โครินธ์ ๑๒:๑–๑๒; โมโรไน ๑๐:๘–๑๘.