สิ่งช่วยศึกษา
พระผู้ไถ่


พระผู้ไถ่

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษยชาติ, เพราะโดยผ่านการชดใช้ของพระองค์, พระองค์ทรงจ่ายราคาค่าบาปของมนุษยชาติและทำให้การฟื้นคืนชีวิตของทุกคนอยู่ในวิสัยที่ทำได้.