สิ่งช่วยศึกษา
แผ่นจารึกทองเหลือง


แผ่นจารึกทองเหลือง

บันทึกเกี่ยวกับชาวยิวนับแต่กาลเริ่มต้นจนถึง ๖๐๐ ปีก่อนคริสตกาล, ซึ่งมีงานเขียนของบรรดาศาสดาพยากรณ์หลายคน (๑ นี. ๕:๑๐–๑๖). บันทึกนี้เก็บรักษาโดยเลบัน, หนึ่งในบรรดาเอ็ลเดอร์ชาวยิวในเยรูซาเล็ม. ขณะที่ลีไฮและครอบครัวอยู่ในแดนทุรกันดาร, ลีไฮส่งบุตรชายกลับไปเยรูซาเล็มเพื่อไปเอาบันทึกนี้ (๑ นี. ๓–๔). (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, ดู “คำอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน,” ซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์มอรมอน.)