สิ่งช่วยศึกษา
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์


ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์

รูปแบบที่เป็นองค์กรของผู้ที่เชื่อซึ่งรับพระนามของพระเยซูคริสต์โดยบัพติศมาและการยืนยัน. เพื่อเป็นศาสนจักรที่แท้จริงจึงต้องเป็นศาสนจักรของพระเจ้า; ต้องมีสิทธิอำนาจ, คำสอน, กฎ, ศาสนพิธี, และพระนาม; และต้องปกครองโดยพระองค์ผ่านตัวแทนทั้งหลายที่พระองค์ทรงกำหนด.