สิ่งช่วยศึกษา
อธิการควบคุม


อธิการควบคุม

เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในศาสนจักร. ท่านมีความรับผิดชอบทั่วไปในการดูแลความผาสุกทางโลกของศาสนจักร (คพ. ๑๐๗:๖๘). อธิการควบคุมและที่ปรึกษาของท่าน, ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ด้วย, เป็นประธานดูแลฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนของศาสนจักร (คพ. ๖๘:๑๖–๑๗; ๑๐๗:๗๖, ๘๗–๘๘).