สิ่งช่วยศึกษา
ซีนัค


ซีนัค

ศาสดาพยากรณ์ของอิสราเอลในสมัยพันธสัญญาเดิมผู้ได้รับการกล่าวถึงเฉพาะในพระคัมภีร์มอรมอนเท่านั้น.