สิ่งช่วยศึกษา
เยโฮชาฟัท


เยโฮชาฟัท

ในภาคพันธสัญญาเดิม, กษัตริย์ผู้ซื่อสัตย์แห่งยูดาห์ (๑ พกษ. ๑๕:๒๔; ๒๒).