สิ่งช่วยศึกษา
เยโฮชาฟัท
ก่อนหน้า ถัดไป

เยโฮชาฟัท

ในภาคพันธสัญญาเดิม, กษัตริย์ผู้ซื่อสัตย์แห่งยูดาห์ (๑ พกษ. ๑๕:๒๔; ๒๒).