สิ่งช่วยศึกษา
สงคราม


สงคราม

การสู้รบหรือการปะทะกันด้วยอาวุธ; การต่อสู้ด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์. พระเจ้าทรงเห็นชอบให้ทำสงครามก็ต่อเมื่อเป็นหนทางสุดท้ายที่วิสุทธิชนของพระองค์จะปกป้องครอบครัว, ทรัพย์สิน, สิทธิ์, อภิสิทธิ์, และอิสรภาพของพวกเขา (แอลมา ๔๓:๙, ๔๕–๔๗).