สิ่งช่วยศึกษา
ข้าวละมาน


ข้าวละมาน

หญ้าหรือวัชพืชมีพิษที่ลักษณะภายนอกคล้ายข้าวสาลี. เราไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้าวละมานกับข้าวสาลีได้จนกว่ามันจะโตเต็มที่ (มธ. ๑๓:๒๔–๓๐; คพ. ๘๖:๑–๗).