สิ่งช่วยศึกษา
เนบูคัดเนสซาร์


เนบูคัดเนสซาร์

ในภาคพันธสัญญาเดิม, พระราชาแห่งบาบิโลน (๖๐๔–๕๖๑ ปีก่อนคริสตกาล) ผู้สยบยูดาห์ (๒ พกษ. ๒๔:๑–๔) และล้อมเยรูซาเล็มไว้ (๒ พกษ. ๒๔:๑๐–๑๑). ศาสดาพยากรณ์ลีไฮได้รับพระบัญชาให้หลบหนีไปจากเยรูซาเล็มเมื่อประมาณ ๖๐๐ ปีก่อนคริสตกาลเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับเป็นเชลยไปยังบาบิโลน (๑ นี. ๑:๔–๑๓) เมื่อเนบูคัดเนสซาร์พากษัตริย์เศเดคียาห์และกวาดต้อนผู้คนไปด้วย (๒ พกษ. ๒๕:๑, ๘–๑๖, ๒๐–๒๒). ดาเนียลแก้ฝันของเนบูคัดเนสซาร์ (ดนล. ๒; ).