สิ่งช่วยศึกษา
ทาง, วิถี, วิถีทาง, วิธี


ทาง, วิถี, วิถีทาง, วิธี

เส้นทางหรือวิถีที่บุคคลดำเนินตาม. พระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้น (ยอห์น ๑๔:๔–๖).