สิ่งช่วยศึกษา
ยุติธรรม (ความ)


ยุติธรรม (ความ)

ผลอันแน่นอนของพรสำหรับความคิดและการกระทำที่ชอบธรรม, และโทษสำหรับบาปที่มิได้กลับใจ. ความยุติธรรมเป็นกฎนิรันดร์ซึ่งกำหนดบทลงโทษทุกครั้งที่มีการละเมิดกฎของพระผู้เป็นเจ้า (แอลมา ๔๒:๑๓–๒๔). ผู้กระทำบาปต้องรับโทษหากเขาไม่กลับใจ (โมไซยาห์ ๒:๓๘–๓๙; คพ. ๑๙:๑๗). หากเขากลับใจ, พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงรับโทษนั้นโดยผ่านการชดใช้, โดยวิงวอนขอความเมตตา (แอลมา ๓๔:๑๖).