สิ่งช่วยศึกษา
ถือ, นับถือ


ถือ, นับถือ

การถือว่าคนบางคนหรือสิ่งของบางอย่างมีคุณค่าและมีค่า, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของพระกิตติคุณ.