สิ่งช่วยศึกษา
อธิการ


อธิการ

หมายถึง “ผู้ควบคุมดูแล,” หน้าที่หรือตำแหน่งรับผิดชอบ. อธิการเป็นตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน (คพ. ๒๐:๖๗; ๑๐๗:๘๗–๘๘), และอธิการเป็นผู้พิพากษาใหญ่ในอิสราเอล (คพ. ๑๐๗:๗๒, ๗๔).