สิ่งช่วยศึกษา
มัทธิว


มัทธิว

อัครสาวกของพระเยซูคริสต์และผู้เขียนหนังสือเล่มแรกในภาคพันธสัญญาใหม่. มัทธิว, ชาวยิวผู้เป็นคนเก็บภาษีให้ชาวโรมันที่คาเปอรนาอุม, น่าจะเคยรับใช้เฮโรด อันทีพา. ก่อนเปลี่ยนใจเลื่อมใสท่านเป็นที่รู้จักในนามเลวี, บุตรของอัลเฟอัส (มาระโก ๒:๑๔). ไม่นานหลังจากได้รับเรียกให้เป็นสานุศิษย์ของพระเยซู, ท่านจัดงานเลี้ยงซึ่งพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นด้วย (มธ. ๙:๙–๑๓; มาระโก ๒:๑๔–๑๗; ลูกา ๕:๒๗–๓๒). มัทธิวคงจะมีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและสามารถมองเห็นสัมฤทธิผลในรายละเอียดของคำพยากรณ์ในพระชนม์ชีพของพระเจ้า. เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในบั้นปลายของอัครสาวกท่านนี้ไม่เป็นที่รู้มากนัก. มีคำยืนยันสืบกันมาว่าท่านสิ้นชีวิตดังความตายของผู้เป็นมรณสักขี.

กิตติคุณของท่านมัทธิว

หนังสือเล่มแรกในภาคพันธสัญญาใหม่. กิตติคุณของท่านมัทธิวคงจะเริ่มเขียนเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับชาวยิวในปาเลสไตน์. หนังสือเล่มนี้มีข้อความที่ยกมามากมายจากภาคพันธสัญญาเดิม. จุดประสงค์หลักของมัทธิวคือต้องการแสดงว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ซึ่งบรรดาศาสดาพยากรณ์ในภาคพันธสัญญาเดิมกล่าวถึง. ท่านเน้นด้วยว่าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์และพระผู้พิพากษาของมนุษย์.

สำหรับสาระสำคัญของแต่ละบท, ดู “พระกิตติคุณสี่เล่ม.”