สิ่งช่วยศึกษา
ปีติ


ปีติ

สภาพความสุขใหญ่หลวงซึ่งเกิดจากการดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม. จุดประสงค์ของชีวิตมรรตัยคือเพื่อให้ผู้คนทั้งปวงมีปีติ (๒ นี. ๒:๒๒–๒๕). ปีติเต็มเปี่ยมจะเกิดขึ้นได้โดยผ่านพระเยซูคริสต์เท่านั้น (ยอห์น ๑๕:๑๑; คพ. ๙๓:๓๓–๓๔; ๑๐๑:๓๖).