สิ่งช่วยศึกษา
แต่งงาน (การ), สมรส (การ)


แต่งงาน (การ), สมรส (การ)

พันธสัญญาหรือสัญญาถูกต้องตามกฎหมายระหว่างชายและหญิงซึ่งทำให้พวกเขาเป็นสามีภรรยา. พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งการแต่งงาน (คพ. ๔๙:๑๕).

พันธสัญญาใหม่และเป็นนิจของการแต่งงาน

การแต่งงานซึ่งกระทำภายใต้กฎของพระกิตติคุณและฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์เป็นการแต่งงานเพื่อชีวิตมรรตัยและเพื่อนิรันดร. ชายและหญิงที่มีค่าควรซึ่งผนึกกันเช่นนี้ในพระวิหารด้วยการแต่งงานจะยังเป็นสามีภรรยากันต่อไปตลอดชั่วนิรันดร.

การแต่งงานข้ามศาสนา

การแต่งงานระหว่างชายและหญิงต่างความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนา.

การแต่งภรรยาหลายคน

การแต่งงานของสามีคนหนึ่งกับภรรยาสองคนขึ้นไปที่มีชีวิตอยู่. กฎหมายกำหนดให้ผู้ชายหนึ่งคนมีภรรยาเพียงหนึ่งคน, เว้นแต่พระเจ้าจะทรงบัญชาเป็นอย่างอื่นโดยการเปิดเผย (เจคอบ ๒:๒๗–๓๐). โดยการเปิดเผย, การแต่งภรรยาหลายคนปฏิบัติกันในสมัยพันธสัญญาเดิมและในยุคต้น ๆ ของศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูโดยการกำกับดูแลของศาสดาพยากรณ์ผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิต (คพ. ๑๓๒:๓๔–๔๐, ๔๕). สิ่งนี้มิได้ปฏิบัติอีกต่อไปในศาสนจักร (คพ. ขก.—๑); ปัจจุบันนี้, การมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนไม่สอดคล้องกับการเป็นสมาชิกในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย.