สิ่งช่วยศึกษา
ฮิมไน
ก่อนหน้า ถัดไป

ฮิมไน

ในพระคัมภีร์มอรมอน, บุตรคนหนึ่งของกษัตริย์โมไซยาห์. ฮิมไนไปกับพี่ ๆ ของเขาเพื่อสั่งสอนชาวเลมัน (โมไซยาห์ ๒๗:๘–๑๑, ๓๔–๓๗; ๒๘:๑–๙).