สิ่งช่วยศึกษา
ฮิมไน


ฮิมไน

ในพระคัมภีร์มอรมอน, บุตรคนหนึ่งของกษัตริย์โมไซยาห์. ฮิมไนไปกับพี่ ๆ ของเขาเพื่อสั่งสอนชาวเลมัน (โมไซยาห์ ๒๗:๘–๑๑, ๓๔–๓๗; ๒๘:๑–๙).