สิ่งช่วยศึกษา
ศิลา


ศิลา

ในเชิงเปรียบเทียบ, พระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์, ซึ่งเป็นรากฐานและเสาค้ำที่แข็งแกร่ง (คพ. ๑๑:๒๔; ๓๓:๑๒–๑๓). ศิลา หมายถึงการเปิดเผยด้วย, โดยการนี้พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้พระกิตติคุณเป็นที่รู้แก่มนุษย์ (มธ. ๑๖:๑๕–๑๘).