สิ่งช่วยศึกษา
โมไซยาห์, บิดาของเบ็นจามิน


โมไซยาห์, บิดาของเบ็นจามิน

ในพระคัมภีร์มอรมอน, ศาสดาพยากรณ์ชาวนีไฟผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์เหนือผู้คนในเซราเฮ็มลา.