สิ่งช่วยศึกษา
พันธสัญญาใหม่และเป็นนิจ, พันธสัญญาอันเป็นนิจ


พันธสัญญาใหม่และเป็นนิจ, พันธสัญญาอันเป็นนิจ

ความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ (คพ. ๖๖:๒). พันธสัญญานี้ใหม่ทุกครั้งที่พระองค์ทรงเปิดเผยพันธสัญญาอีกครั้งหลังจากช่วงเวลาของการละทิ้งความเชื่อ. พันธสัญญานี้เป็นนิจในความหมายที่ว่าเป็นพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าและมีไว้ให้ผู้คนของพระองค์ในทุกสมัยการประทานพระกิตติคุณในที่ใดก็ตามที่ผู้คนเต็มใจจะรับ. พระเยซูคริสต์ทรงเปิดเผยพันธสัญญาใหม่และเป็นนิจอีกครั้งแก่มนุษย์บนแผ่นดินโลกผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ. พันธสัญญานี้มีศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปฏิบัติโดยสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิต—เช่น บัพติศมาและการแต่งงานพระวิหาร—ซึ่งมีไว้สำหรับความรอด, ความเป็นอมตะ, และชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์. เมื่อผู้คนยอมรับพระกิตติคุณและสัญญาจะรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า, พระผู้เป็นเจ้าทรงทำพันธสัญญาที่จะประทานพรของพันธสัญญาใหม่และเป็นนิจแก่พวกเขา.